اعتیاد به سیگار و ۸ برابر شدن خطر حمله قلبی

اعتیاد به سیگار و ۸ برابر شدن خطر حمله قلبی

تمامی افراد سیگاری با ریسک بالای حمله قلبی روبرو هستند، اما طبق نتایج یک تحقیق جدید، این تهدید در بین افراد زیر ۵۰ سال به مراتب بیشتر است.

اعتیاد به سیگار و ۸ برابر شدن خطر حمله قلبی

(image)

تمامی افراد سیگاری با ریسک بالای حمله قلبی روبرو هستند، اما طبق نتایج یک تحقیق جدید، این تهدید در بین افراد زیر ۵۰ سال به مراتب بیشتر است.
اعتیاد به سیگار و ۸ برابر شدن خطر حمله قلبی

ممکن است بپسندید...