تاثیرات مشابهی که عشق و مذهب بر روی مغز می‌گذارند

تاثیرات مشابهی که عشق و مذهب بر روی مغز می‌گذارند

مطالعات اخیر محققان امریکایی نشان می دهد که عشق و مذهب تاثیر مشابهی بر عملکرد مغز دارند.

تاثیرات مشابهی که عشق و مذهب بر روی مغز می‌گذارند

(image)

مطالعات اخیر محققان امریکایی نشان می دهد که عشق و مذهب تاثیر مشابهی بر عملکرد مغز دارند.
تاثیرات مشابهی که عشق و مذهب بر روی مغز می‌گذارند

ممکن است بپسندید...