نمایش فیلم مرکز مستند سوره در روز اول سینما حقیقت

نمایش فیلم مرکز مستند سوره در روز اول سینما حقیقت

«غزال ایرانی» عنوان جدیدترین مستند وحید فرجی است. این فیلم روایت تولید یک خودروی خورشیدی توسط نخبگان دانشجوی ایرانی است که قرار است در استرلیا به رقابت بپردازند.

نمایش فیلم مرکز مستند سوره در روز اول سینما حقیقت

(image)

«غزال ایرانی» عنوان جدیدترین مستند وحید فرجی است. این فیلم روایت تولید یک خودروی خورشیدی توسط نخبگان دانشجوی ایرانی است که قرار است در استرلیا به رقابت بپردازند.
نمایش فیلم مرکز مستند سوره در روز اول سینما حقیقت

ممکن است بپسندید...