در بحث دارویی باید اصلاح الگوی مصرف صورت بگیرد

در بحث دارویی باید اصلاح الگوی مصرف صورت بگیرد

رییس سازمان غذا و دارو گفت:‌ مهمترین بحث دارویی کشور، اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی در آن است که موجب رشد و پیشرفت کشور می‌شود.

در بحث دارویی باید اصلاح الگوی مصرف صورت بگیرد

(image)

رییس سازمان غذا و دارو گفت:‌ مهمترین بحث دارویی کشور، اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی در آن است که موجب رشد و پیشرفت کشور می‌شود.
در بحث دارویی باید اصلاح الگوی مصرف صورت بگیرد

ممکن است بپسندید...