اینکه آلودگی هوا را به برجام گره بزنیم یعنی الفبای اداره کشو ر را بلد نیستیم/ نفر پیش من فرستادند که بگو در انتخابات شرکت نمی‌کنم

اینکه آلودگی هوا را به برجام گره بزنیم یعنی الفبای اداره کشو ر را بلد نیستیم/ نفر پیش من فرستادند که بگو در انتخابات شرکت نمی‌کنم

شهردار تهران گفت: ساده لوحی است که ما بیاییم آب و نان مردم و اقتصاد و آلودگی هوا را به برجام را گره بزنیم این نشان می دهد که حتی الفبای حکومت داری را نمی دانیم و استکبار را نشناختیم.

اینکه آلودگی هوا را به برجام گره بزنیم یعنی الفبای اداره کشو ر را بلد نیستیم/ نفر پیش من فرستادند که بگو در انتخابات شرکت نمی‌کنم

(image)

شهردار تهران گفت: ساده لوحی است که ما بیاییم آب و نان مردم و اقتصاد و آلودگی هوا را به برجام را گره بزنیم این نشان می دهد که حتی الفبای حکومت داری را نمی دانیم و استکبار را نشناختیم.
اینکه آلودگی هوا را به برجام گره بزنیم یعنی الفبای اداره کشو ر را بلد نیستیم/ نفر پیش من فرستادند که بگو در انتخابات شرکت نمی‌کنم

ممکن است بپسندید...