بد عهدی‌های بین‌المللی هیچ آسیبی به جمهوری اسلامی نمی‌رساند

بد عهدی‌های بین‌المللی هیچ آسیبی به جمهوری اسلامی نمی‌رساند

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی گفت: بدعهدی‌های بین‌المللی هیچ آسیبی به جمهوری اسلامی نمی‌رساند.

بد عهدی‌های بین‌المللی هیچ آسیبی به جمهوری اسلامی نمی‌رساند

(image)

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی گفت: بدعهدی‌های بین‌المللی هیچ آسیبی به جمهوری اسلامی نمی‌رساند.
بد عهدی‌های بین‌المللی هیچ آسیبی به جمهوری اسلامی نمی‌رساند

ممکن است بپسندید...