زمان نشست مشترک جامعه روحانیت مبارز با احزاب اصولگرا مشخص نشد

زمان نشست مشترک جامعه روحانیت مبارز با احزاب اصولگرا مشخص نشد

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز از ارائه گزارش جلسات مشترک جامعه روحانیت مبارز با احزاب اصولگرا در جلسه امشب این تشکل خبر داد.

زمان نشست مشترک جامعه روحانیت مبارز با احزاب اصولگرا مشخص نشد

(image)

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز از ارائه گزارش جلسات مشترک جامعه روحانیت مبارز با احزاب اصولگرا در جلسه امشب این تشکل خبر داد.
زمان نشست مشترک جامعه روحانیت مبارز با احزاب اصولگرا مشخص نشد

ممکن است بپسندید...