سال گذشته دولت تنها ۱۵ میلیارد تومان برای مترو به شهرداری پرداخت کرد

سال گذشته دولت تنها ۱۵ میلیارد تومان برای مترو به شهرداری پرداخت کرد

رئیس شورای شهر با بیان اینکه سرعت ساخت متروی تهران در جهان کم‌نظیر است گفت: سال گذشته دولت تنها ۱۵ میلیارد تومان برای مترو به شهرداری پرداخت کرد.

سال گذشته دولت تنها ۱۵ میلیارد تومان برای مترو به شهرداری پرداخت کرد

(image)

رئیس شورای شهر با بیان اینکه سرعت ساخت متروی تهران در جهان کم‌نظیر است گفت: سال گذشته دولت تنها ۱۵ میلیارد تومان برای مترو به شهرداری پرداخت کرد.
سال گذشته دولت تنها ۱۵ میلیارد تومان برای مترو به شهرداری پرداخت کرد

ممکن است بپسندید...