شهرداری در حوزه حمل و نقل عمومی مشکل تامین اعتبار ندارد

شهرداری در حوزه حمل و نقل عمومی مشکل تامین اعتبار ندارد

معاون شهردار تهران با بیان اینکه توسعه حمل و نقل عمومی در اولویت کار ما است، تاکید کرد: حوزه حمل و نقل عمومی در شهرداری مشکل تامین اعتبار ندارد.

شهرداری در حوزه حمل و نقل عمومی مشکل تامین اعتبار ندارد

(image)

معاون شهردار تهران با بیان اینکه توسعه حمل و نقل عمومی در اولویت کار ما است، تاکید کرد: حوزه حمل و نقل عمومی در شهرداری مشکل تامین اعتبار ندارد.
شهرداری در حوزه حمل و نقل عمومی مشکل تامین اعتبار ندارد

ممکن است بپسندید...