می‌توانستند سالن‌های بیشتری به «یتیم‌خانه ایران» اختصاص دهند/ فیلم طالبی در اکران به حقش نرسید

می‌توانستند سالن‌های بیشتری به «یتیم‌خانه ایران» اختصاص دهند/ فیلم طالبی در اکران به حقش نرسید

بازیگر «یتیم‌خانه‌ ایران» گفت: یتیم‌خانه‌ برای مردم است. فیلم به‌خوبی نشان می‌دهد وقتی کشور بی ولی و صاحب شود، فضا برای بیگانگان باز خواهد شد تا هر غلطی دلشان می‌خواهد بکنند.

می‌توانستند سالن‌های بیشتری به «یتیم‌خانه ایران» اختصاص دهند/ فیلم طالبی در اکران به حقش نرسید

(image)

بازیگر «یتیم‌خانه‌ ایران» گفت: یتیم‌خانه‌ برای مردم است. فیلم به‌خوبی نشان می‌دهد وقتی کشور بی ولی و صاحب شود، فضا برای بیگانگان باز خواهد شد تا هر غلطی دلشان می‌خواهد بکنند.
می‌توانستند سالن‌های بیشتری به «یتیم‌خانه ایران» اختصاص دهند/ فیلم طالبی در اکران به حقش نرسید

ممکن است بپسندید...