ترور سفیر روسیه خللی در مبارزه مشترک تهران و مسکو با تروریسم ایجاد نمی‌کند

ترور سفیر روسیه خللی در مبارزه مشترک تهران و مسکو با تروریسم ایجاد نمی‌کند

معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران با حضور در سفارت روسیه در تهران و امضاى دفتر یادبود گفت: این ترور، در مبارزه مشترک ایران و روسیه با تروریسم در منطقه و تلاش‌هاى جارى براى استقرار صلح خللى وارد نخواهد کرد.

ترور سفیر روسیه خللی در مبارزه مشترک تهران و مسکو با تروریسم ایجاد نمی‌کند

(image)

معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران با حضور در سفارت روسیه در تهران و امضاى دفتر یادبود گفت: این ترور، در مبارزه مشترک ایران و روسیه با تروریسم در منطقه و تلاش‌هاى جارى براى استقرار صلح خللى وارد نخواهد کرد.
ترور سفیر روسیه خللی در مبارزه مشترک تهران و مسکو با تروریسم ایجاد نمی‌کند

ممکن است بپسندید...