وضعیت معیشت مردم بهبود نیافته است/ رشد اقتصادی داشتیم اما مردم احساسش نمی کنند!

وضعیت معیشت مردم بهبود نیافته است/ رشد اقتصادی داشتیم اما مردم احساسش نمی کنند!

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما رشد اقتصادی داریم ولی مردم احساس نمی‌کنند چرا که در این رشد مشارکت نداشتند و وضعیت معیشت آنها بهبود نیافته است.

وضعیت معیشت مردم بهبود نیافته است/ رشد اقتصادی داشتیم اما مردم احساسش نمی کنند!

(image)

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما رشد اقتصادی داریم ولی مردم احساس نمی‌کنند چرا که در این رشد مشارکت نداشتند و وضعیت معیشت آنها بهبود نیافته است.
وضعیت معیشت مردم بهبود نیافته است/ رشد اقتصادی داشتیم اما مردم احساسش نمی کنند!

ممکن است بپسندید...