امسال هوای یک پنجم روزهای پایتخت آلوده بود

امسال هوای یک پنجم روزهای پایتخت آلوده بود

سه فصل از سال ۹۵ گذشت و در یک پنجم روزهای طی شده امسال هوا ناسالم بود.

امسال هوای یک پنجم روزهای پایتخت آلوده بود

(image)

سه فصل از سال ۹۵ گذشت و در یک پنجم روزهای طی شده امسال هوا ناسالم بود.
امسال هوای یک پنجم روزهای پایتخت آلوده بود

ممکن است بپسندید...