پایان عملیات خروج افراد زخمی و بیمار از شرق حلب

پایان عملیات خروج افراد زخمی و بیمار از شرق حلب

صلیب سرخ جهانی از پایان عملیات خروج افراد زخمی و بیمار از شرق حلب خبر داد.

پایان عملیات خروج افراد زخمی و بیمار از شرق حلب

(image)

صلیب سرخ جهانی از پایان عملیات خروج افراد زخمی و بیمار از شرق حلب خبر داد.
پایان عملیات خروج افراد زخمی و بیمار از شرق حلب

ممکن است بپسندید...