خودسازی نیروهای انقلابی مقدمه غلبه گفتمان انقلاب اسلامی توسط آنهاست

خودسازی نیروهای انقلابی مقدمه غلبه گفتمان انقلاب اسلامی توسط آنهاست

جعفری دبیر جامعه اسلامی علوم پزشکی کاشان خودسازی را پیش زمینه کارخواسته رهبر معظم انقلاب از دانشجویان انقلابی مبنی بر غلبه گفتمان انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها عنوان کرد.

خودسازی نیروهای انقلابی مقدمه غلبه گفتمان انقلاب اسلامی توسط آنهاست

(image)

جعفری دبیر جامعه اسلامی علوم پزشکی کاشان خودسازی را پیش زمینه کارخواسته رهبر معظم انقلاب از دانشجویان انقلابی مبنی بر غلبه گفتمان انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها عنوان کرد.
خودسازی نیروهای انقلابی مقدمه غلبه گفتمان انقلاب اسلامی توسط آنهاست

ممکن است بپسندید...