نماینده کنگره امریکا به دنبال ایجاد جنگ فرقه ای در ایران است

نماینده کنگره امریکا به دنبال ایجاد جنگ فرقه ای در ایران است

حافظ منافع سابق ایران در قاهره با اشاره به بخشی از سخنان نماینده کنگره امریکا مبنی براینکه نیروهای سنی مجلس را در ایران هدف قرار گرفته اند گفت: نماینده کنگره امریکا به دنبال ایجاد جنگ فرقه ای در ایران است و این مسئله عجیبی نیست.

نماینده کنگره امریکا به دنبال ایجاد جنگ فرقه ای در ایران است

(image)

حافظ منافع سابق ایران در قاهره با اشاره به بخشی از سخنان نماینده کنگره امریکا مبنی براینکه نیروهای سنی مجلس را در ایران هدف قرار گرفته اند گفت: نماینده کنگره امریکا به دنبال ایجاد جنگ فرقه ای در ایران است و این مسئله عجیبی نیست.
نماینده کنگره امریکا به دنبال ایجاد جنگ فرقه ای در ایران است

ممکن است بپسندید...