انتظار جامعه از بسیج اساتید جریان سازی در ذیل گفتمان انقلابی است

انتظار جامعه از بسیج اساتید جریان سازی در ذیل گفتمان انقلابی است
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: تحول بسیج متناسب با اقتضائات انقلاب اسلامی است

انتظار جامعه از بسیج اساتید جریان سازی در ذیل گفتمان انقلابی است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: تحول بسیج متناسب با اقتضائات انقلاب اسلامی است
انتظار جامعه از بسیج اساتید جریان سازی در ذیل گفتمان انقلابی است

ممکن است بپسندید...