برجام به صورت فاحش نقض شده است/ دولت متأسفانه از مسائل کمی عقب است

برجام به صورت فاحش نقض شده است/ دولت متأسفانه از مسائل کمی عقب است
کارشناس مسائل آمریکا گفت: متاسفانه دولت ما کمی از این مسائل عقب هست چرا که وقتی برجام نقض شد واکنشی نشان نداد.

برجام به صورت فاحش نقض شده است/ دولت متأسفانه از مسائل کمی عقب است

کارشناس مسائل آمریکا گفت: متاسفانه دولت ما کمی از این مسائل عقب هست چرا که وقتی برجام نقض شد واکنشی نشان نداد.
برجام به صورت فاحش نقض شده است/ دولت متأسفانه از مسائل کمی عقب است

ممکن است بپسندید...