حضور ۸۴۰ تاجیک از جمله ۲۵۰ کودک در عراق و سوریه

حضور ۸۴۰ تاجیک از جمله ۲۵۰ کودک در عراق و سوریه
مقامات تاجیکستان از حضور ۸۴۰ شهروند تاجیک از جمله ۲۵۰ کودک در عراق و سوریه خبر دادند.

حضور ۸۴۰ تاجیک از جمله ۲۵۰ کودک در عراق و سوریه

مقامات تاجیکستان از حضور ۸۴۰ شهروند تاجیک از جمله ۲۵۰ کودک در عراق و سوریه خبر دادند.
حضور ۸۴۰ تاجیک از جمله ۲۵۰ کودک در عراق و سوریه

ممکن است بپسندید...