شیرزاد: روحانی سهم ما را بدهد

شیرزاد: روحانی سهم ما را بدهد
عضو فراکسیون افراطیون در مجلس ششم می‌گوید پیروزی روحانی معجزه او نبود و ما درویشانه و کریمانه بدون گرفتن سهم کنار نمی‌رویم.

شیرزاد: روحانی سهم ما را بدهد

عضو فراکسیون افراطیون در مجلس ششم می‌گوید پیروزی روحانی معجزه او نبود و ما درویشانه و کریمانه بدون گرفتن سهم کنار نمی‌رویم.
شیرزاد: روحانی سهم ما را بدهد

ممکن است بپسندید...