واگن‌ مترو کم داریم/ تصویب تولید ۲۰۰۰ واگن در فاز اول

واگن‌ مترو کم داریم/ تصویب تولید ۲۰۰۰ واگن در فاز اول

واگن‌ مترو کم داریم/ تصویب تولید ۲۰۰۰ واگن در فاز اول

واگن‌ مترو کم داریم/ تصویب تولید ۲۰۰۰ واگن در فاز اول

ممکن است بپسندید...