۴۰۰۰ گروه جهادی محلی در سطح کشور ایجاد می‌شود

۴۰۰۰ گروه جهادی محلی در سطح کشور ایجاد می‌شود
مسئول بسیج سازندگی سازمان بسیج مستضعفین گفت: تا پایان سال ۴۰۰۰ گروه جهادی مسجدمحور و محله محور در سطح کشور ساماندهی شده تا این گروه‌ها بتوانند در فضای مسجد و محله خدمات جهادی را سازماندهی کنند.

۴۰۰۰ گروه جهادی محلی در سطح کشور ایجاد می‌شود

مسئول بسیج سازندگی سازمان بسیج مستضعفین گفت: تا پایان سال ۴۰۰۰ گروه جهادی مسجدمحور و محله محور در سطح کشور ساماندهی شده تا این گروه‌ها بتوانند در فضای مسجد و محله خدمات جهادی را سازماندهی کنند.
۴۰۰۰ گروه جهادی محلی در سطح کشور ایجاد می‌شود

ممکن است بپسندید...