اتوبوس دیابت در کلان شهر تهران مستقر شد

اتوبوس دیابت در کلان شهر تهران مستقر شد
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 7 از استقرار اتوبوس دیابت در مناطق مختلف پایتخت خبر داد.

اتوبوس دیابت در کلان شهر تهران مستقر شد

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 7 از استقرار اتوبوس دیابت در مناطق مختلف پایتخت خبر داد.
اتوبوس دیابت در کلان شهر تهران مستقر شد

ممکن است بپسندید...