افزایش حجم معاملات فرابورس

افزایش حجم معاملات فرابورس
بازار اول فرابورس در چهار ماه نخست امسال تغییر مالکیت ۲ میلیارد و ۹۸۴ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۶ هزار و ۴۷۸ میلیارد ریال و بازار دوم مبادله ۹ میلیاد و ۸۷۸ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۲۸ هزار و ۷۲۲ میلیارد ریال را تجربه کردند.

افزایش حجم معاملات فرابورس

بازار اول فرابورس در چهار ماه نخست امسال تغییر مالکیت ۲ میلیارد و ۹۸۴ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۶ هزار و ۴۷۸ میلیارد ریال و بازار دوم مبادله ۹ میلیاد و ۸۷۸ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۲۸ هزار و ۷۲۲ میلیارد ریال را تجربه کردند.
افزایش حجم معاملات فرابورس

ممکن است بپسندید...