توضیحات معاون فرهنگی دانشگاه تهران در خصوص قانون جدید پوشش/ حجاب مسئله‌ای سیاسی نیست و همه دنیا برای پوشش قانون دارند

توضیحات معاون فرهنگی دانشگاه تهران در خصوص قانون جدید پوشش/ حجاب مسئله‌ای سیاسی نیست و همه دنیا برای پوشش قانون دارند
معاون فرهنگی دانشگاه تهران در خصوص قانون جدید پوشش این دانشگاه در قالب نظام نامه اخلاق حرفه‌ای توضیحاتی را ارائه کرد.

توضیحات معاون فرهنگی دانشگاه تهران در خصوص قانون جدید پوشش/ حجاب مسئله‌ای سیاسی نیست و همه دنیا برای پوشش قانون دارند

معاون فرهنگی دانشگاه تهران در خصوص قانون جدید پوشش این دانشگاه در قالب نظام نامه اخلاق حرفه‌ای توضیحاتی را ارائه کرد.
توضیحات معاون فرهنگی دانشگاه تهران در خصوص قانون جدید پوشش/ حجاب مسئله‌ای سیاسی نیست و همه دنیا برای پوشش قانون دارند

ممکن است بپسندید...