وزیر بهداشت از “مرکز جامع دیالیز” و “مهرانه” زنجان بازدید کرد

وزیر بهداشت از “مرکز جامع دیالیز” و “مهرانه” زنجان بازدید کرد
وزیر بهداشت از بزرگ‌ترین مرکز دیالیز زنجان و موسسه خیریه مهرانه بازدید کرد.

وزیر بهداشت از “مرکز جامع دیالیز” و “مهرانه” زنجان بازدید کرد

وزیر بهداشت از بزرگ‌ترین مرکز دیالیز زنجان و موسسه خیریه مهرانه بازدید کرد.
وزیر بهداشت از “مرکز جامع دیالیز” و “مهرانه” زنجان بازدید کرد

ممکن است بپسندید...