ادعای روزنامه ترکیه‌ای: آنکارا می‌تواند ظرف سه روز اروپا را فتح کند!

ادعای روزنامه ترکیه‌ای: آنکارا می‌تواند ظرف سه روز اروپا را فتح کند!
یکی از روزنامه‌های چاپ ترکیه ادعا کرد همانگونه که آنکارا با یکصد و پنجاه نظامی قطر را نجات داد؛ می‌تواند ظرف سه روز اروپا را نیز فتح کند.

ادعای روزنامه ترکیه‌ای: آنکارا می‌تواند ظرف سه روز اروپا را فتح کند!

یکی از روزنامه‌های چاپ ترکیه ادعا کرد همانگونه که آنکارا با یکصد و پنجاه نظامی قطر را نجات داد؛ می‌تواند ظرف سه روز اروپا را نیز فتح کند.
ادعای روزنامه ترکیه‌ای: آنکارا می‌تواند ظرف سه روز اروپا را فتح کند!

ممکن است بپسندید...