با ابلاغ وزارت علوم دانشجوی شبانه در دانشگاه بوعلی پذیرش نمی‌شود

با ابلاغ وزارت علوم دانشجوی شبانه در دانشگاه بوعلی پذیرش نمی‌شود
معاونت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان گفت: رشته‌های شبانه در دانشگاه بوعلی سینا طی ابلاغیه دو سال پیش وزارت علوم حذف شده‌اند و اکنون ما در مقطع کارشناسی فقط دانشجویان روزانه را می‌پذیریم.

با ابلاغ وزارت علوم دانشجوی شبانه در دانشگاه بوعلی پذیرش نمی‌شود

معاونت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان گفت: رشته‌های شبانه در دانشگاه بوعلی سینا طی ابلاغیه دو سال پیش وزارت علوم حذف شده‌اند و اکنون ما در مقطع کارشناسی فقط دانشجویان روزانه را می‌پذیریم.
با ابلاغ وزارت علوم دانشجوی شبانه در دانشگاه بوعلی پذیرش نمی‌شود

ممکن است بپسندید...