• دسته‌بندی نشده

بدهکارترین دولت تاریخ با ۲۲۵ هزار میلیارد تومان

بدهکارترین دولت تاریخ با ۲۲۵ هزار میلیارد تومان
دارایی‌های خارجی بانک مرکزی پس از برجام 10 هزار میلیارد تومان کم شد.

بدهکارترین دولت تاریخ با ۲۲۵ هزار میلیارد تومان

دارایی‌های خارجی بانک مرکزی پس از برجام 10 هزار میلیارد تومان کم شد.
بدهکارترین دولت تاریخ با ۲۲۵ هزار میلیارد تومان

ممکن است بپسندید...