توسعه کیفی دانشگاه‌ها اولویت اصلی‌ است/ اهل سیاسی‌کاری نیستم

توسعه کیفی دانشگاه‌ها اولویت اصلی‌ است/ اهل سیاسی‌کاری نیستم
رئیس دانشگاه خوارزمی و از گزینه‌های تصدی وزارت علوم در دولت دوازدهم گفت: توسعه کمی آموزش عالی بدر سال‌های اخیر به کیفیت ضربه است. ما باید این شرایط را سازماندهی کنیم.

توسعه کیفی دانشگاه‌ها اولویت اصلی‌ است/ اهل سیاسی‌کاری نیستم

رئیس دانشگاه خوارزمی و از گزینه‌های تصدی وزارت علوم در دولت دوازدهم گفت: توسعه کمی آموزش عالی بدر سال‌های اخیر به کیفیت ضربه است. ما باید این شرایط را سازماندهی کنیم.
توسعه کیفی دانشگاه‌ها اولویت اصلی‌ است/ اهل سیاسی‌کاری نیستم

ممکن است بپسندید...