دور کردن اساتید انقلابی از دانشگاه به بهانه‌های مختلف اخلاقی نیست

دور کردن اساتید انقلابی از دانشگاه به بهانه‌های مختلف اخلاقی نیست
استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان در خصوص بازنشستگی تعدادی از اساتید انقلابی این دانشگاه گفت: دور کردن اساتید انقلابی از دانشگاه به بهانه‌های مختلف اخلاقی نیست.

دور کردن اساتید انقلابی از دانشگاه به بهانه‌های مختلف اخلاقی نیست

استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان در خصوص بازنشستگی تعدادی از اساتید انقلابی این دانشگاه گفت: دور کردن اساتید انقلابی از دانشگاه به بهانه‌های مختلف اخلاقی نیست.
دور کردن اساتید انقلابی از دانشگاه به بهانه‌های مختلف اخلاقی نیست

ممکن است بپسندید...