سخنگوی ارشد نیروهای مسلح: آمریکا پاسخ توهین‌هایش را دریافت خواهد کرد

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح: آمریکا پاسخ توهین‌هایش را دریافت خواهد کرد

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح: آمریکا پاسخ توهین‌هایش را دریافت خواهد کرد

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح: آمریکا پاسخ توهین‌هایش را دریافت خواهد کرد

ممکن است بپسندید...