فیلم/ حسین دهباشی: کاری که با ارتش شوروی کردند را میخواهند برای سپاه تکرار کنند

فیلم/ حسین دهباشی: کاری که با ارتش شوروی کردند را میخواهند برای سپاه تکرار کنند
دنبال ایجاد نفرت از سپاه هستند

فیلم/ حسین دهباشی: کاری که با ارتش شوروی کردند را میخواهند برای سپاه تکرار کنند

دنبال ایجاد نفرت از سپاه هستند
فیلم/ حسین دهباشی: کاری که با ارتش شوروی کردند را میخواهند برای سپاه تکرار کنند

ممکن است بپسندید...