قرارداد ۵ ساله نیمار به ارزش ۴۵۰ میلیون پوند

قرارداد ۵ ساله نیمار به ارزش ۴۵۰ میلیون پوند
قرارداد ستاره برزیلی با باشگاه پاری سن‌ژرمن فرانسه 5 ساله و به ارزش 450 میلیون پوند است.

قرارداد ۵ ساله نیمار به ارزش ۴۵۰ میلیون پوند

قرارداد ستاره برزیلی با باشگاه پاری سن‌ژرمن فرانسه 5 ساله و به ارزش 450 میلیون پوند است.
قرارداد ۵ ساله نیمار به ارزش ۴۵۰ میلیون پوند

ممکن است بپسندید...