مدیر کل جدید روابط عمومی شورای نگهبان منصوب شد

مدیر کل جدید روابط عمومی شورای نگهبان منصوب شد
سخنگوی شورای نگهبان از انتصاب رضازاده به عنوان مدیر کل جدید روابط عمومی این شورا خبر داد.

مدیر کل جدید روابط عمومی شورای نگهبان منصوب شد

سخنگوی شورای نگهبان از انتصاب رضازاده به عنوان مدیر کل جدید روابط عمومی این شورا خبر داد.
مدیر کل جدید روابط عمومی شورای نگهبان منصوب شد

ممکن است بپسندید...