نجفی: شنبه برنامه‌های شهردار شدنم را اعلام می‌کنم

نجفی: شنبه برنامه‌های شهردار شدنم را اعلام می‌کنم
دبیر ستاد اقتصادی دولت درباره ارائه دادن برنامه‌هایش برای شهرداری تهران گفت: برنامه‌هایم را برای شهرداری تهران شنبه اعلام می‌کنم.

نجفی: شنبه برنامه‌های شهردار شدنم را اعلام می‌کنم

دبیر ستاد اقتصادی دولت درباره ارائه دادن برنامه‌هایش برای شهرداری تهران گفت: برنامه‌هایم را برای شهرداری تهران شنبه اعلام می‌کنم.
نجفی: شنبه برنامه‌های شهردار شدنم را اعلام می‌کنم

ممکن است بپسندید...