کمک هزینه ازدواج مددجویان تا هفته آینده پرداخت می‌شود

کمک هزینه ازدواج مددجویان تا هفته آینده پرداخت می‌شود
کمیته امداد با هدف ترویج سنت حسنه ازدواج میان مددجویان در آستانه ازداوج، کمک هزینه ازدواج همه متقاضیان را تا هفته آینده پرداخت می‌کند.

کمک هزینه ازدواج مددجویان تا هفته آینده پرداخت می‌شود

کمیته امداد با هدف ترویج سنت حسنه ازدواج میان مددجویان در آستانه ازداوج، کمک هزینه ازدواج همه متقاضیان را تا هفته آینده پرداخت می‌کند.
کمک هزینه ازدواج مددجویان تا هفته آینده پرداخت می‌شود

ممکن است بپسندید...