دیدار با وزیر خارجه عربستان در چارچوب ادب دیپلماتیک بود/سیاستهای عربستان منطقه را با مشکلات اساسی روبرو کرده است

دیدار با وزیر خارجه عربستان در چارچوب ادب دیپلماتیک بود/سیاستهای عربستان منطقه را با مشکلات اساسی روبرو کرده است
وزیر امورخارجه ایران گفت: دیدار با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در چارچوب ادب دیپلماتیک بود.

دیدار با وزیر خارجه عربستان در چارچوب ادب دیپلماتیک بود/سیاستهای عربستان منطقه را با مشکلات اساسی روبرو کرده است

وزیر امورخارجه ایران گفت: دیدار با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در چارچوب ادب دیپلماتیک بود.
دیدار با وزیر خارجه عربستان در چارچوب ادب دیپلماتیک بود/سیاستهای عربستان منطقه را با مشکلات اساسی روبرو کرده است

ممکن است بپسندید...