رنگ لباس استقلال تهران و خوزستان مشخص شد

رنگ لباس استقلال تهران و خوزستان مشخص شد
جلسه هماهنگی دیدار استقلال تهران و استقلال خوزستان برگزار شد و مقرر گردید، شاگردان منصوریان با لباس آبی به میدان بروند.

رنگ لباس استقلال تهران و خوزستان مشخص شد

جلسه هماهنگی دیدار استقلال تهران و استقلال خوزستان برگزار شد و مقرر گردید، شاگردان منصوریان با لباس آبی به میدان بروند.
رنگ لباس استقلال تهران و خوزستان مشخص شد

ممکن است بپسندید...