کسب شش مقام کشوری دانشجویان دانشگاه سمنان در جشنواره قرآن و عترت

کسب شش مقام کشوری دانشجویان دانشگاه سمنان در جشنواره قرآن و عترت
در بیست و دومین مرحله کشوری جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان موفق به کسیب شش مقام کشوری شدند.

کسب شش مقام کشوری دانشجویان دانشگاه سمنان در جشنواره قرآن و عترت

در بیست و دومین مرحله کشوری جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان موفق به کسیب شش مقام کشوری شدند.
کسب شش مقام کشوری دانشجویان دانشگاه سمنان در جشنواره قرآن و عترت

ممکن است بپسندید...