بانک‌های مرکزی ایران و روسیه یادداشت همکاری امضا کردند

بانک‌های مرکزی ایران و روسیه یادداشت همکاری امضا کردند
بانک‌های مرکزی روسیه و ایران در نشست کارگروه همکاری‌های مالی و بانکی کمیسیون دائمی تجارت و همکاری‌های اقتصادی دو کشور، یادداشت تفاهم همکاری بانکی امضا کردند.

بانک‌های مرکزی ایران و روسیه یادداشت همکاری امضا کردند

بانک‌های مرکزی روسیه و ایران در نشست کارگروه همکاری‌های مالی و بانکی کمیسیون دائمی تجارت و همکاری‌های اقتصادی دو کشور، یادداشت تفاهم همکاری بانکی امضا کردند.
بانک‌های مرکزی ایران و روسیه یادداشت همکاری امضا کردند

ممکن است بپسندید...