تعطیلی شنبه برای کشور چقدر هزینه دارد؟

تعطیلی شنبه برای کشور چقدر هزینه دارد؟
وزن سنگین تهران در اقتصاد کشور، تعطیلی به بخش دولتی و به تهران بزرگ محدود نمی‌ماند؛ بلکه بر کسب و کار در همه بخش‌ها و در سطح کشور تأثیر جدی میگذارد.

تعطیلی شنبه برای کشور چقدر هزینه دارد؟

وزن سنگین تهران در اقتصاد کشور، تعطیلی به بخش دولتی و به تهران بزرگ محدود نمی‌ماند؛ بلکه بر کسب و کار در همه بخش‌ها و در سطح کشور تأثیر جدی میگذارد.
تعطیلی شنبه برای کشور چقدر هزینه دارد؟

ممکن است بپسندید...