جام جهانی ۲۰۱۸ بدون مصرف سیگار

جام جهانی ۲۰۱۸ بدون مصرف سیگار
میزبان جام جهانی به فیفا و سازمان بهداشت جهانی برای برگزاری جام جهانی ۲۰۱۸ بدون استعمال دخانیات تعهد داد.

جام جهانی ۲۰۱۸ بدون مصرف سیگار

میزبان جام جهانی به فیفا و سازمان بهداشت جهانی برای برگزاری جام جهانی ۲۰۱۸ بدون استعمال دخانیات تعهد داد.
جام جهانی ۲۰۱۸ بدون مصرف سیگار

ممکن است بپسندید...