سازمان ملل متحد و ازبکستان اوضاع افغانستان را بررسی کردند

سازمان ملل متحد و ازبکستان اوضاع افغانستان را بررسی کردند
نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان با وزیر امور خارجه ازبکستان دیدار و اوضاع افغانستان را بررسی کرد.

سازمان ملل متحد و ازبکستان اوضاع افغانستان را بررسی کردند

نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان با وزیر امور خارجه ازبکستان دیدار و اوضاع افغانستان را بررسی کرد.
سازمان ملل متحد و ازبکستان اوضاع افغانستان را بررسی کردند

ممکن است بپسندید...