شلیک موشک زلزال به مزدوران سعودی دریمن

شلیک موشک زلزال به مزدوران سعودی دریمن
نیروهای یمنی امروز(جمعه) یک فروند موشک از نوع زلزال 1 به محل تجمع مزدوران سعودی در شمال صحرای میدی شلیک کردند.

شلیک موشک زلزال به مزدوران سعودی دریمن

نیروهای یمنی امروز(جمعه) یک فروند موشک از نوع زلزال 1 به محل تجمع مزدوران سعودی در شمال صحرای میدی شلیک کردند.
شلیک موشک زلزال به مزدوران سعودی دریمن

ممکن است بپسندید...