مقتدی صدر: الحشد الشعبی باید زیر نظر دولت باشد

مقتدی صدر: الحشد الشعبی باید زیر نظر دولت باشد
«مقدی صدر» رهبر جریان صدر عراق خواستار ادغام الحشد الشعبی در ارتش عراق شد.

مقتدی صدر: الحشد الشعبی باید زیر نظر دولت باشد

«مقدی صدر» رهبر جریان صدر عراق خواستار ادغام الحشد الشعبی در ارتش عراق شد.
مقتدی صدر: الحشد الشعبی باید زیر نظر دولت باشد

ممکن است بپسندید...