نشست 3 جانبه مقامات نظامی ایران، روسیه و ترکیه 17-18 مرداد در تهران

نشست 3 جانبه مقامات نظامی ایران، روسیه و ترکیه 17-18 مرداد در تهران
سفارت روسیه در تهران از برگزاری نشست 3 جانبه ایران، ترکیه و روسیه در تهران درباره سوریه خبر داد.

نشست 3 جانبه مقامات نظامی ایران، روسیه و ترکیه 17-18 مرداد در تهران

سفارت روسیه در تهران از برگزاری نشست 3 جانبه ایران، ترکیه و روسیه در تهران درباره سوریه خبر داد.
نشست 3 جانبه مقامات نظامی ایران، روسیه و ترکیه 17-18 مرداد در تهران

ممکن است بپسندید...