پروژه زائرشهر نماد «ما می‌توانیم» است/ زیارت ۴۰۰ هزار زائر اولی با کمک آستان قدس رضوی

پروژه زائرشهر نماد «ما می‌توانیم» است/ زیارت ۴۰۰ هزار زائر اولی با کمک آستان قدس رضوی
تولیت آستان قدس رضوی گفت: پروژه احداث زائرشهر یک نماد بارز از شعار «ما‌ می‌توانیم» است و نشان از آن دارد که با اتکا به توان داخلی می‌توان کارهای بزرگی انجام داد.

پروژه زائرشهر نماد «ما می‌توانیم» است/ زیارت ۴۰۰ هزار زائر اولی با کمک آستان قدس رضوی

تولیت آستان قدس رضوی گفت: پروژه احداث زائرشهر یک نماد بارز از شعار «ما‌ می‌توانیم» است و نشان از آن دارد که با اتکا به توان داخلی می‌توان کارهای بزرگی انجام داد.
پروژه زائرشهر نماد «ما می‌توانیم» است/ زیارت ۴۰۰ هزار زائر اولی با کمک آستان قدس رضوی

ممکن است بپسندید...