“ریشه‌کن کردن «فقر و فساد» در اولویت کاری رئیس جمهور باشد

“ریشه‌کن کردن «فقر و فساد» در اولویت کاری رئیس جمهور باشد
امام جمعه قم گفت: مسئله عدالت و ریشه کن کردن فقر و فساد باید در اولویت کاری رئیس جمهور باشد و همچنین باید براساس برنامه ششم حرکت کند و همچنین اتحاد ملت پابرجا بماند و میان ملت دو دستگی و چنددستگی ایجاد نشود.

“ریشه‌کن کردن «فقر و فساد» در اولویت کاری رئیس جمهور باشد

امام جمعه قم گفت: مسئله عدالت و ریشه کن کردن فقر و فساد باید در اولویت کاری رئیس جمهور باشد و همچنین باید براساس برنامه ششم حرکت کند و همچنین اتحاد ملت پابرجا بماند و میان ملت دو دستگی و چنددستگی ایجاد نشود.
“ریشه‌کن کردن «فقر و فساد» در اولویت کاری رئیس جمهور باشد

ممکن است بپسندید...