آماده گسترش و تقویت روابط با عراق در همه عرصه‌ها هستیم/ ایران حامی وحدت ملی و یکپارچگی عراق است

آماده گسترش و تقویت روابط با عراق در همه عرصه‌ها هستیم/ ایران حامی وحدت ملی و یکپارچگی عراق است

آماده گسترش و تقویت روابط با عراق در همه عرصه‌ها هستیم/ ایران حامی وحدت ملی و یکپارچگی عراق است

آماده گسترش و تقویت روابط با عراق در همه عرصه‌ها هستیم/ ایران حامی وحدت ملی و یکپارچگی عراق است

ممکن است بپسندید...